การสัมมนาทางการศึกษาของ ทบ.

เมื่อ ๒๘ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ น. กศน.สกศ.ยศ.ทบ. กระทำพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ " การจัดทำกระบวนการภายใน ของการจัดการศึกษา " ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มี.ค. ๖๑ ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จว.ช.บ. โดยมี พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี 

การสัมมนาทางการศึกษาของ ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ มี.ค.๖๑ กองการศึกษาในประเทศ สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการสำหรับ รร.เหล่า/สายวิทยาการ ทบ. ณ รร.สธ.ทบ. โดยมี พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ และบรรยายให้ความรู้ และมี ผู้แทน รร.เหล่า/สายวิทยาการ ทบ. เข้าร่วมสัมมนา หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ของ รร.เหล่า/สายวิทยาการ บริเวณ ลาน พล.ร.๒๐ รร.สธ.ทบ.

การตรวจแนะนำการศึกษา
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงกองทัพบก

เมื่อ ๐๗๐๙๐๐ ก.พ. ๖๑ กศน.สกศ.ยศ.ทบ. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมแนะนำการศึกษา รร.กบ.ทบ. โดยมี พ.อ.กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็น หน.คณะ ฯ และมี พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พร้อมด้วย คณะอาจารย์  ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม รร.กบ.ทบ.

การตรวจแนะนำการศึกษา
โรงเรียนกิจการพลเรือน
กรมกิจการพลเรือนทหารบก

เมื่อ ๐๗๑๓๐๐ ก.พ. ๖๑ กศน.สกศ.ยศ.ทบ. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมแนะนำการศึกษา รร.กร.กร.ทบ. โดยมี พ.อ.กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็น หน.คณะ ฯ และมี พ.อ.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ รอง ผบ.รร.กร.กร.ทบ. พร้อมด้วย คณะอาจารย์  ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม รร.กร.กร.ทบ.

การตรวจแนะนำการศึกษา
โรงเรียนทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร

เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ ก.พ. ๖๑ กศน.สกศ.ยศ.ทบ. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมแนะนำการศึกษา รร.ส.สส. โดยมี พ.อ.กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็น หน.คณะ ฯ โดยมี ผอ.กศ.รร.ส.สส. พร้อมด้วย คณะอาจารย์  ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม รร.ส.สส. และนำเยี่ยมชม นิทรรศการ และห้องเรียน

การตรวจแนะนำการศึกษา
โรงเรียนทหารการข่าว
กรมข่าวทหารบก

เมื่อ ๐๘๑๓๐๐ ก.พ. ๖๑ กศน.สกศ.ยศ.ทบ. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมแนะนำการศึกษา รร.ขว.ทบ. โดยมี พ.อ.กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็น หน.คณะ ฯ และมี ผอ.กศ.รร.ขว.ทบ. พร้อมด้วย คณะอาจารย์  ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม รร.ขว.ทบ. และนำเยี่ยมชมห้องเรียน

การพิจารณาข้าราชการลาศึกษาฯ

ในวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐ สำนักการศึกษาฯ ได้จัดประชุมการพิจารณาข้าราชการขอลาไปศึกษา โดยใช้เวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี พล.ต.พรเทพวัชรวิสุทธิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. ๒ กรุณาเป็นประธานการประชุม

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทบ.

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๖๑  พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. และคณะนายทหารสังกัดสำนักการศึกษาฯ เข้ารับฟังแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จากรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาของ ทบ. กับ หน่วยงานอุดมศึกษาอื่นๆ


การดำเนินงานห้องสมุดทหาร

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ม.ค.๒๕๖๑ สำนักการศึกษาฯ โดยแผนกห้องสมุดฯ กสค.ยศ.ทบ. ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ กับ คณะกรรมการบริหารห้องสมุดเหล่าทัพ เรื่องการจัดทำแผนแม่บททหาร พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นรีสอร์ท พัทยา จว.ชลบุรี 

และ ระหว่างวันที่ ๓๐ ม.ค.-๒ ก.พ.๒๕๖๑ สำนักการศีกษาฯ โดยแผนกห้องสมุดฯกสค.ยศ.ทบ. ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาการศึกษาและทักษะความรู้ของบุคลากรด้านประวัติศาสตร์ทหารของ ทบ. ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จว.พระนครศรีอยุธยา

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อ วันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๑ พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ.รร.ร.ศร. และได้กรุณามอบแนวทางสำหรับหลักสูตรโดยให้ นทน. พัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน 5 ประการได้แก่

(1 ) ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยการบ่งชี้ปัญหาที่ซับซ้อนการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนการแก้ไขบัญหาโดยการใช้ข้อพิจารณา ฝอ.และกระบวนการแสวงข้อตกลงใจ

(2) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลและประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา เปิดโอกาสให้มีความคิดเห็นหลายแนวทางในการวิเคราะห์ เพื่อการปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 

(3) ทักษะความคิดริเริ่ม เป็นลักษณะของการหาแนวทางใหม่ๆในการทำงานในกรอบความรับผิดชอบของหน้าที่ ไม่ใช่การทำตามแบบเดิมเสมอไป สามารถฝึกฝนได้โดยค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆฝึกตนเองให้เป็นผู้สนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  

(4) ทักษะการมีส่วนร่วมและการแสวงหาความร่วมมือในการทำงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด การฝึกให้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น การช่วยเหลือกิจการของส่วนรวม  และ

(5) ทักษะการสื่อสาร เป็นทักษะที่จำเป็นในการสือความคิดไปสู่ผู้อื่นทั้ง ผบช. ,ผอ.,และ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ฝึกตนเองในการสร้างทักษะด้านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งทักษะการพูด การเขียน เช่น การบรรยายสรุปทางทหาร การเขียนข้อพิจารณา ฝอ. เป็นต้น 

กิจกรรมระหว่างศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช. และ ส.

        ในวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๖๑ นทน.หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ทำการตรวจภูมิประเทศ พื้นที่การฝึก การแก้ปัญหาที่บังคับการ ณ เขต อ.กุยบุรี และ อ.เมืองประจวบ ฯ จว.ปข. ส่วนในวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๖๑ ได้ชมสาธิต การวาดภาพการรบ ( War Game ) ณ โรงฝึกพละศึกษา กำลังเอก โดยมี อจ.รร.เหล่า ดำเนินการสาธิต และได้ ทำการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)  โดย นทน. แต่ละกลุ่ม ดำนินการบรรยายสรุป ในวันที่ ๑๑- ๑๒ ม.ค.๒๕๖๑ ได้ทำการทดสอบประเมินความรู้ โดยคณะอาจารย์ทั้ง ๕ เหล่า เป็นผู้จัดทำแบบทดสอบและประเมินผล หลังจากนั้น นทน. ได้ทำการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษโดย ศภษ. ยศ.ทบ. ณ ห้องเรียน ปฐม เสริมสิน ๑ และ ๒

ภาพประกอบเพิ่มเติม

การประชุมหารือแนวทางการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม 

เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๖๑ กองการศึกษาในประเทศฯ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ. ผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นผู้แทน รร.เหล่า/สายวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการรบแบบจู่โจม โดยได้รับความกรุณาจาก พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม 

หลักสูตรชั้นนายพันร่วม 5 เหล่า

ในวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ กองการศึกษาในประเทศ ได้จัดพิธีเปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการ หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศร. โดยมี พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร. (ผู้แทน จก.ยศ.ทบ.) เป็นประธานในพิธี ฯโดยหลังจากพิธีเปิด ฯ กอ.ร่วม ฯ เชิญ อจ.รร.เหล่า ร่วมประชุมวางแผน จัดการสอบประมวลความรู้ และทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ นทน. โดยมี พ.อ.ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส ผู้อำนวยการกองการศึกษาในประเทศฯ เป็นประธาน ฯ และในวันที่ ๖ ม.ค.๒๕๖๑ มีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และทำบุญชั้นนายพันร่วมฯ โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล คู่เเรก ณ สนามกีฬากลาง ค่ายธนะรัชต์ เสร็จการแข่งขันกีฬา เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ บริเวณสนามกีฬากลาง นอกจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ ม.ค.๒๕๖๑ ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบวัด และ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.

>> {ภาพกิจกรรมหลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช. และ ส.}


การอบรมครูทหารชั้นสูง

กองคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมครูทหารชั้นสูงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น ณ รร.สธ.ทบ.  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ธ.ค.๒๕๖๐ โดยในวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และได้กรุณาบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นครู อาจารย์ รร.เหล่า/สาย วิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. 

การประชุมพิจารณาทุนการศึกษาของ ทบ. (ทุนส่วนตัว)

กองการศึกษาในประเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ทบ. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของข้าราชการ ทบ. ขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศของรัฐ นอก กห.  โดยใช้เวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุม


การประชุมหารือ การให้ความรู้ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฯ

ยศ.ทบ. โดย กองการศึกษาในประเทศ ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือ การให้ความรู้ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของ ทบ. ในวันที่ ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ โดยมี พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม


ข่าว /ประกาศ /ประชาสัมพันธ์ สำนักการศึกษาฯ 

กำหนดการตรวจแนะนำการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >> รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการศึกษา รร.เหล่า/ สายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >> รายละเอียดเพิ่มเติม

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครกำลังพลเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทางทหาร ณ ต่างประเทศ โดยทุนความร่วมมือระหว่างประเทศ  >> รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวย้อนหลัง

>> ยศ.ทบ. โดย กองการศึกษาในประเทศ ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือ การให้ความรู้ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของ ทบ. ในวันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 1330 ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ โดยมี พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม

>> กองการศึกษาในประเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก นายทหารบกสัญญาบัตรเข้ารับการศึกษาใน รร.สธ.ทบ. หลักสูตร นบส.ชุดที่ 38 (ครั้งที่ 2/2560) ในวันพุธที่ 13 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน 

>> กองการศึกษาในประเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ทบ. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของข้าราชการ ทบ. ขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศของรัฐ นอก กห.  โดยใช้เวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 ธ.ค.๖๐ เวลา 1330 ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. (2) เป็นประธานการประชุม

Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.