หลักสูตรชั้นนายพันทั่วไป
กองการศึกษาในประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่  7 ธ.ค.61 เวลา 0930 - 1100 พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ.ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแถลงหลักสูตรชั้นนายพันทั่วไป เพื่อให้หลักสูตรซึ่งได้รับอนุมัติแนวทางการจัดทำหลักสูตร จาก ทบ.มีความสมบูรณ์ รวมถึงรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์มาดำเนินการในหลักสูตรต่อไป


การพัฒนาหลักสูตรชั้นนายพัน 
กองการศึกษาในประเทศ

ในห้วงวันที่ 28-29 พ.ย.61 สำนักการศึกษาฯ โดย กองการศึกษาในประเทศ จัดคณะทำงานจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ศูนย์การทหารม้า ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และศูนย์การทหารราบ ร่วมพัฒนาหลักสูตรชั้นนายพันทั่วไปให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการศึกษา  

และในวันที่ 29 พ.ย.61, 1030 พลตรี สุเทพ นพวิง รอง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ท่านที่ 2 ได้ กรุณาตรวจเยี่ยมการจัดทำหลักสูตรชั้นนายพันทั่วไป โดยคณะทำงานได้นำข้อมูลความต้องการของหน่วยเหล่าในการผลิตกำลังพลมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำหลักสูตร

การทดสอบร่างกายกำลังพล
สำนักการศึกษาฯ

ในวันที่ 27 พ.ย.61  เวลา.0700 น. ณ สยามกีฬากรมยุทธ์ ภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก สำนักการศึกษา นำโดย พ.อ.อร่าม เพชรพูลมา รอง ผอ.สำนักฯ ได้นำกำลังพลมาทำการทดสอบร่างกายประจำเดือน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพต่อไป   

สัมภาษณ์นักเรียนเตรียมทหาร
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2561 คณะสัมภาษณ์ กสค.สกศ.ยศ.ทบ. โดยมี พ.อ.บรรเจิด สนามทอง เป็น หน.คณะฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ นตท.ฤทธิกาย เวียงวงษ์ ณ รร.ตท. จว.น.ย. เพื่อในการนำผลการสัมภาษณ์จัดทำเป็นสื่อผสม และบทความเผยแพร่ลงในนิตยสารยุทธโกษและนักรบไทย

สงเคราะห์การสอบบุตรหลานกำลังพล
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.61 ยศ.ทบ.โดย สกศ.ยศ.ทบ.ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศการศึกษาบุตรข้าราชการ และลูกจ้างของ ทบ.ที่เข้าร่วมสงเคราะห์การสอบฯ ณ อาคารประภาสโยธิน โดยมี ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. และ พ.อ.ป๋อง คำอาจ มาให้คำแนะนำเทคนิคในการอ่านและทำข้อสอบ มีบุตรฯ และทหารกองประจำการ กบร.ฯ เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 142 นาย

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
กองการศึกษาในประเทศ 

เมื่อ ๑๔๐๙๐๐ พ.ย. ๖๑ กศน.สกศ.ยศ.ทบ. ได้จัดประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ณ ห้องประชุม ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. โดยมี พล.ต.ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธาน ฯ และมีผู้แทนจาก รร.สบ.สบ.ทบ. พร้อมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ เข้าร่วมประชุม


ชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร. และ ม.
กองการศึกษาในประเทศ

วันที่  5 ต.ค.61 เวลา 1100 ผบ.ศร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทบ. ในการเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ของหลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม. ณ หอประชุม ศร. โดยมี นทน.รวม 170 นาย
- 8 ต.ค. 61 เวลา 0930 คณะ อจ. จาก รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., รร.ป.ศป., รร.ช.กช. และ รร.ส.สส, ร่วมกับ รร.ขส.ขส.ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ.,  รร.สพ.สพ.ทบ., รร.สร.พบ. และ รร.วศ.ทบ. ดำเนินการจัดทำปัญหาบ่งการฝึกฯ หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้อง เรียน กศ.รร.ร.ศร.จากนั้น นทน. ชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร. และ ม. รวมแถวเคารพธงชาติ และรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายปกครอง และเข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนปฐมเสริมสิน 1
- ๑๐ ต.ค.๖๑ เวลา 0830 คณะ อจ. จาก รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., รร.ป.ศป., รร.ช.กช. และ รร.ส.สส, ร่วมกับ รร.ขส.ขส.ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ.,  รร.สพ.สพ.ทบ., รร.สร.พบ. และ รร.วศ.ทบ. ทำการตรวจภูมิประเทศ ในการจัดทำปัญหาบ่งการฝึกฯหลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ 2562 พื้นที่ อ.ปราณบุรี  และ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


สัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่ 3
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

วันที่ 20 ก.ย. 61 พ.อ.กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.(1) และคณะ
ได้เข้าพบ พล.ท. วิจักขฐ์  สิริบรรสพ  มทภ.3 เพื่อทำการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล
ในเรื่อง การบริหารจัดการงานป้องกันชายแดน ณ ห้องประชุม บก.ทภ. 3
จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ ทภ. 3

การประเมินให้มีวิทยฐานะ
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อ 20 ส.ค. 61 เวลา 0900  พล.ต. พีรพงศ์  ไวกาสี ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม คทส.ทบ. ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.  สรุปประเด็นสำคัญ คือ 
          1. รมว.กห. ได้อนุมัติกรอบอัตราตำแหน่งให้มีวิทยฐานะแล้ว เมื่อ 9 ส.ค. 61 จำนวน 7,146 อัตรา เป็นของ ทบ. จำนวน 5,071 อัตรา
          2. ผบ.ทบ. กรุณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินให้มีวิทยฐานะของ ทบ. จำนวน 910 นาย เมื่อ 14.ส.ค.61
          3. ครูทหารบก ทุกนายที่มีคุณสมบัติครบในการขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ของ ทบ. ให้ทุกหน่วยรวบรวมและเสนอขอหนังสือรับรองฯ ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา
          4. ด้วยการดำเนินการเรื่อง กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ มีความพร้อมสมบูรณ์แล้ว จึงทำให้ครูทหารบกทุกท่านที่มีคุณสมบัติพร้อม สามารถยื่นเอกสารเพื่อรับการประเมินให้มีวิทยฐานะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์การศึกษาของ ทบ.
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

เมื่อวันที่ 16 -17 ส.ค.61 คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์การศึกษาของ ทบ. นำโดย รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.(1) พร้อมคณะฯ ทำการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์การศึกษาค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จว.อ.บ. โดยมี พ.อ.พิชิต วันทา รอง ผบ.มทบ.22 ให้การต้อนรับซึ่งการตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หลักสูตรชั้นนายร้อยร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช. และ ส.
กองการศึกษาในประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๐๓๐ พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อยร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ รร.ม.ศม.จ.ว.ส.บ. โดยมี ผู้แทนจาก สกศ.ยศ.ทบ., สกฝ.ยศ.ทบ., ศพย.ยศ.ทบ., รร.สธ.ทบ., รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., รร.ป.ศป., รร.ช.กช., รร.ส.สส. , รร.สพ.สพ.ทบ., รร.ขส.ขส.ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ., รร.สร.พบ. และ รร.วศ.ทบ. เข้าร่วมพิธี
           และในเวลา ๑๓๐๐ ส.ค.๖๑  นทน.ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช.,และ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทำการศึกษาดูงานยุทโธปกรณ์ เหล่า ม. และการสาธิตการจัดหน่วยทหารม้า ณ.สนาม ปถ.ศม. โดยมี พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผบ.ศม. เป็นประธาน


วันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารบก ครบ 123 ปี
สำนักการศึกษาฯ

วันที่ 8 ส.ค.61 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. และคณะบังคับบัญชาระดับสูงของ ทบ. ได้กรุณาร่วมพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ครบ 123 ปี ซึ่งสำนักการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบในเรื่องการปลูกต้นไม้ในอุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางพุทธธรรม เรียนรู้ และปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ โดยจำลองมหาสถานทั้ง ๗ และปลูกป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีสมเด็จพระวันรัต ทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ มหาสถานที่ 1 บริเวณยุทยานธรรมสิกขาฯ 

การอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อ 7 ส.ค.61 เวลา 1330 พล.ต.พรเทพ   วัชรวิสุทธิ์ รอง ยศ.ทบ.(2) กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ชุดอบรมเคลื่อนที่ ทภ.2 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ทภ.2 จว.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.สายัน  ทัศศรี ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 ให้การต้อนรับ ครับ


จก.ยศ.ทบ. มอบนโยบายและแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพฯ

กองส่งเสริมบำรุงความรู้

พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาให้สัมภาษณ์กับ กองส่งเสริมบำรุงความรู้ โดยกองบรรณาธิการนิตยสารยุทธโกษ เรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพตามนโยบายของ ทบ. เนื่องในโอกาสครบ 123 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก 


พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กองการศึกษาในประเทศ

เมื่อ วันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๑ พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ.รร.ร.ศร. และได้กรุณามอบแนวทางสำหรับหลักสูตรโดยให้ นทน. พัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน 5 ประการได้แก่

(1 ) ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยการบ่งชี้ปัญหาที่ซับซ้อนการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนการแก้ไขบัญหาโดยการใช้ข้อพิจารณา ฝอ.และกระบวนการแสวงข้อตกลงใจ

(2) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลและประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา เปิดโอกาสให้มีความคิดเห็นหลายแนวทางในการวิเคราะห์ เพื่อการปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 

(3) ทักษะความคิดริเริ่ม เป็นลักษณะของการหาแนวทางใหม่ๆในการทำงานในกรอบความรับผิดชอบของหน้าที่ ไม่ใช่การทำตามแบบเดิมเสมอไป สามารถฝึกฝนได้โดยค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆฝึกตนเองให้เป็นผู้สนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  

(4) ทักษะการมีส่วนร่วมและการแสวงหาความร่วมมือในการทำงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด การฝึกให้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น การช่วยเหลือกิจการของส่วนรวม  และ

(5) ทักษะการสื่อสาร เป็นทักษะที่จำเป็นในการสือความคิดไปสู่ผู้อื่นทั้ง ผบช. ,ผอ.,และ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ฝึกตนเองในการสร้างทักษะด้านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งทักษะการพูด การเขียน เช่น การบรรยายสรุปทางทหาร การเขียนข้อพิจารณา ฝอ. เป็นต้น 


ข่าว /ประกาศ /ประชาสัมพันธ์ สำนักการศึกษาฯ 

ยศ.ทบ. อนุมัติแนวทางการดำเนินงานให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ >> รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการตรวจแนะนำการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >> รายละเอียดเพิ่มเติม

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการที่ขออนุญาตลาไปศึกษาต่างประเทศ ด้วยทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  >> รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวย้อนหลัง

>> เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๖๑ กองการศึกษาในประเทศฯ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ. ผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นผู้แทน รร.เหล่า/สายวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการรบแบบจู่โจม โดยได้รับความกรุณาจาก พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม

>> ยศ.ทบ. โดย กองการศึกษาในประเทศ ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือ การให้ความรู้ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของ ทบ. ในวันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 1330 ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ โดยมี พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม

>> กองการศึกษาในประเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก นายทหารบกสัญญาบัตรเข้ารับการศึกษาใน รร.สธ.ทบ. หลักสูตร นบส.ชุดที่ 38 (ครั้งที่ 2/2560) ในวันพุธที่ 13 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน 

Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.